REGULI DE SECURITATE CU PRIVIRE LA UTILIZAREA GAZELOR

Anexa nr.3
la Cerinţele minime de securitate privind exploatarea
sistemelor de distribuţie a gazelor combustibile naturale

1. Regulile de securitate cu privire la utilizarea gazelor sînt obligatorii pentru persoanele cu funcţie de răspundere ale întreprinderilor şi organizaţiilor care exploatează fondul locativ, responsabile pentru exploatarea inofensivă a utilajului, inclusiv a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi pentru gaze din casele de locuit şi clădirile publice, precum şi pentru cetăţenii care utilizează gazele în condiţii casnice.
2. Responsabile pentru integritatea şi starea bună a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi sînt întreprinderile la balanţa cărora se află acestea, iar în casele şi apartamentele cu drept de proprietate privată responsabili sînt proprietarii acestora.
3. Responsabilitatea pentru utilizarea inofensivă a instalaţiilor şi aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi de uz casnic în case, apartamente şi pentru deservirea lor o poartă persoanele care utilizează gaze.
4. Responsabilitatea pentru starea canalelor de evacuare a fumului şi de ventilaţie din casele-bloc de locuit o poartă întreprinderile de administrare şi exploatare a fondului locativ, iar în casele şi apartamentele cu drept de proprietate privată – proprietarii lor.
5. La întreprinderile de administrare şi exploatare a fondului locativ şi alte întreprinderi posesoare de instalaţii şi aparate de gaze de uz casnic, din efectivul conducătorilor şi specialiştilor trebuie desemnate prin ordin persoane responsabile pentru exploatarea inofensivă a aparatelor de gaze.
6. Persoanele responsabile, cu excepţia proprietarilor de case şi apartamente cu drept de proprietate privată, trebuie să susţină examen în conformitate cu Cerinţele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor combustibile naturale.
7. Persoanele care exploatează instalaţii şi aparate de gaze de uz casnic sînt obligate:
7.1) să audieze instructajul în cabinetele tehnice la operatorii sistemului de distribuţie sau să ia cunoştinţă în mod independent de instrucţiunea (îndrumarul) cu privire la exploatarea instalaţiilor şi aparatelor de gaze montate în apartamente;
7.2) să asigure integritatea şi întreţinerea în stare normală de funcţionare a utilajului;
7.3) să întreţină funcţionarea normală a utilajului de gaze, canalelor de evacuare a gazelor arse şi de ventilaţie, să verifice tirajul înainte de conectare şi pe parcursul funcţionării aparatelor pentru gaze, cu evacuarea produselor arderii în canalul de evacuare. Înainte de utilizarea sobei alimentate cu gaze, să verifice dacă şuberul este deschis pe deplin. Să îndepărteze periodic gunoiul, cărămida spartă din „buzunarul” canalului de evacuare a gazelor arse;
7.4) să închidă robinetele de la utilaje şi pînă la ele după folosirea gazului, iar în cazul instalării buteliilor în interiorul bucătăriilor – să închidă suplimentar ventilele de la butelii;
7.5) să închidă imediat robinetele arzătoarelor instalaţiilor de gaze în cazul sistării inopinate a alimentării cu gaze şi să informeze SDIT (904) al operatorului sistemului de distribuţie sau întreprinderile ce îndeplinesc aceste funcţii;
7.6) în cazul sesizării mirosului de gaze, să sisteze imediat exploatarea instalaţiilor de gaze, să închidă robinetele de la utilaj şi pînă la ele, să deschidă ferestrele şi oberlihturile pentru aerisirea încăperii, să apeleze la SDIT (904);
7.7) să nu aprindă focul, să nu fumeze, să nu conecteze/deconecteze lămpile şi aparatele electrice, să nu utilizeze soneriile electrice;
7.8) la intrarea în subsoluri şi beciuri, înainte de aprinderea luminii sau aprinderea focului, să se încredinţeze că mirosul de gaze lipseşte;
7.9) în cazul identificării mirosului de gaze în subsol, la scară, în curte, pe stradă, trebuie:
  • a) să informeze SDIT (904);
  • b) să întreprindă acţiuni de evacuare a oamenilor din zona impurificată cu gaze, de prevenire a conectării/deconectării lămpilor şi aparatelor electrice, excludere a apariţiei focului deschis şi a scînteilor;
  • c) pînă la sosirea echipei de intervenţii să organizeze aerisirea încăperii;
  • d) să permită accesul în apartamente a reprezentanţilor SDIT (904), la prezentarea legitimaţiilor de serviciu, pentru examinarea şi repararea conductelor şi instalaţiilor de gaze – oricînd.
8. Consumatorilor li se interzice:
1) să efectueze fără autorizaţie lucrări de alimentare cu gaze a casei (apartamentului, vilei), permutarea, înlocuirea şi reparaţia instalaţiilor de gaze;
2) să efectueze planificarea încăperilor unde sînt instalaţii de gaze;
3) să supună unor modificări construcţia utilajului gaz. Să modifice construcţia sistemelor de evacuare a gazelor şi de ventilaţie. Să astupe canalele de ventilaţie, „buzunarele” şi gurile canalului de ventilaţie destinate pentru curăţarea canalelor de evacuare a gazelor;
4) să deconecteze sistemul de protecţie şi reglare automată. Să utilizeze gaze în cazul defectării utilajelor, sistemelor de protecţie automată, armăturii şi buteliilor de gaze;
5) să utilizeze gaze în cazul dezagregării zidăriei, tencuielii (fisuri) la sobele alimentate cu gaze şi canalele de evacuare a gazelor arse;
6) să utilizeze gaze după expirarea termenului de valabilitate a actului de verificare şi curăţare a canalelor de evacuare a gazelor arse şi de ventilaţie;
7) să efectueze curăţarea, verificarea canalelor de evacuare a gazelor arse şi de ventilaţie, precum şi înlocuirea buteliilor instalaţiilor de butelii fără a urma instruirea (instructajul) şi a primi permisul de la întreprinderea respectivă;
8) să utilizeze instalaţiile de gaze în încăperile cu oberlihturile, grătarele cu jaluzele, grătarele canalelor de ventilaţie închise, cu crăpături sub uşile camerelor de baie şi bucătăriilor, în lipsa tirajului în canalele de evacuare a gazelor arse şi de ventilaţie;
9) să lase fără supraveghere instalaţiile de gaze în funcţiune, cu excepţia celor destinate pentru funcţionarea fără întrerupere, care dispun în acest scop de un sistem automat corespunzător;
10) să admită accesul la exploatarea aparatelor de gaze a copiilor de vîrstă preşcolară, precum şi persoanelor ce nu-şi controlează acţiunile şi nu cunosc regulile de utilizare a acestor aparate;
11) să lege funii, cabluri de conductele de gaze, să pună alte materiale sub sarcina conductelor de gaze;
12) să utilizeze gazele şi instalaţiile de gaze în alte scopuri decît cele prevăzute. Să utilizeze aragazele pentru încălzirea încăperilor;
13) să folosească încăperile unde sînt instalaţii de gaze pentru somn şi odihnă;
14) să folosească focul deschis pentru depistarea scurgerilor de gaze;
15) să depoziteze în încăperi şi subsoluri butelii goale/pline cu gaze lichefiate;
16) să instaleze în încăperea alimentată cu gaze mai mult de o butelie cu capacitatea 50 (55) l sau două butelii cu capacitatea 22 l fiecare. Buteliile trebuie să se afle în aceeaşi încăpere cu instalaţiile de gaze;
17) să instaleze buteliile cu gaze în încăperea alimentată cu gaze la o distanţă mai mică de 1 m de la radiatorul pentru încălzire sau sobă. În cazul montării unui ecran de protecţie a buteliilor contra încălzirii, distanţa dintre butelii şi aparatul de încălzire poate fi micşorată pînă la 0,5 m, iar distanţa dintre butelie şi ecran – nu mai puţin de 0,1 m;
18) să amplaseze buteliile în faţa uşilor focarelor sobelor la o distanţă mai mică de 2 m;
19) să conecteze/deconecteze iluminatul electric, să utilizeze focul deschis, aparatele electrice de încălzire şi sobele de încălzire în momentul schimbării buteliilor amplasate în încăperi;
20) să schimbe buteliile în prezenţa persoanelor ce nu au atribuţie la executarea lucrării indicate.