Încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale

Actele necesare consumatorului la încheierea contractului:

Consumatori casnici
  • Cererea, formularul căreia este pus la dispoziţie de către furnizor.
  • Copia actului de proprietate sau copia documentului care atestă un drept real sau de folosinţă asupra imobilului care face obiectul locului de consum respectiv.
  • Copia procesului verbal de recepție în exploatare a instalației gazului naural (dupa caz).
  • Copia buletinului de identitate.
CLAUZELE OBLIGATORII ale contractului de furnizare a gazelor naturale a consumatorul casnic.

Consumatori noncasnici
  • Cererea.
  • Copia actului de proprietate sau copia actului ce atestă un drept real de folosință asupra imobilului.
  • Extras din Registru de Stat a persoanei juridice.
  • Copia actului de delimitere.
  • Volumele și perioadele de furnizare.
CLAUZELE OBLIGATORII ale contractului de furnizare a gazelor naturale a consumatorul noncasnic.